Donaties

Donaties

Hoe financiert de MF Foundation haar activiteiten?

De MF Foundation ontvangt giften van zowel bedrijven als particulieren. Personen die periodiek een gift doen, hebben bepaalde fiscale voordelen.

Wilt u ons werk steunen?
U kunt uw donatie(s) doen op een van de volgende rekeningnummers ten name van de MF Foundation.

Kamer van Koophandel: 117251

ING

IBAN: NL37INGB0004983020
BIC: INGBNL2A

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

De Nederlandse belastingdienst heeft de MF Foundation de ANBI-status verleend. Donaties aan de MF Foundation die voldoen aan de geldende regels zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

2. Nieuwe transparantie-eisen
Op grond van de wet Overige Fiscale Maatregelen 2013 (Stb. 2012, 669) bepaalt artikel 5b AWR vanaf 1 januari 2014 dat ANBI’s bepaalde gegevens elektronisch via internet openbaar moeten maken. Publicatie mag op een eigen website of op een gemeenschappelijke voorziening. In de ANBI-lijst die op de website van de Belastingdienst staat, zal vanaf 1 januari 2014 van iedere ANBI het internetadres en het fiscale nummer worden opgenomen. Inmiddels hebben ANBI’s het verzoek gekregen om voor 1 januari 2013 hun internetadres door te geven aan de Belastingdienst. Welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt, staat in het nieuwe zevende lid van artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR. De staatssecretaris heeft de wijzigingen uitgebreid toegelicht (AMvB 12 juli 2013, nr. DB 2013/366M, Stcrt. 16 juli 2013, nr. 20451, hierna: ‘de toelichting’). Er is geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine instellingen. Voor grote instellingen – die over de eisen mochten meepraten – leveren deze vermoedelijk geen problemen op, voor kleinere instellingen – die niet aan tafel zaten – is sprake van een lastenverzwaring. Dit kan een remmend effect hebben op het kleinschalige particuliere initiatief dat de laatste jaren juist aan populariteit heeft gewonnen.

2.1 Nieuwe eisen
De volgende informatie moet elektronisch bekend worden gemaakt:
a. naam
Uit de toelichting blijkt niet duidelijk of het voldoende is dat de publieksnaam op de website staat, of dat ook de formele naam moet worden vermeld. Naar mijn mening zou, als de publieksnaam in de ANBI-lijst staat, het voldoende moeten zijn dat die op de website staat. Bovendien is het de vraag of een ANBI niet de stelling in kan nemen dat, doordat zij haar gegevens aan de Belastingdienst heeft doorgegeven die deze gegevens op haar website heeft gezet, de ANBI aan de elektronische openbaarmakingseis van de formele naam voldoet. Het lijkt mij echter raadzaam dat ANBI’s voor de zekerheid toch ook zelf hun officiële naam ergens op hun website (of de daarop opgenomen jaarstukken) zetten.
b. RSIN of fiscaal nummer
De Kamer van Koophandel kent het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) toe bij de verplichte inschrijving van een stichting of vereniging in het Handelsregister (artikel 12, onderdeel a, Handelsregisterwet 2007). Donateurs moeten dit nummer in de toekomst in hun aangifte opnemen als zij giftenaftrek claimen.
Buitenlandse instellingen hebben geen RSIN en moeten bij de Belastingdienst een fiscaal nummer aanvragen. In de zomer van 2013 hebben buitenlandse ANBI’s een Nederlandstalige brief van 3 pagina’s ontvangen met uitleg over de nieuwe ANBI-vereisten en een aanvraagformulier voor een fiscaal nummer. Dit formulier moest niet bij het ANBI-team worden ingeleverd, maar bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen. Deze procedure was niet erg klantvriendelijk: de meeste buitenlandse ANBI’s zijn immers het Nederlands niet machtig en moesten kosten maken om de brief en het aanvraagformulier te laten vertalen. Ook ANBI’s die bij de aanvraag van de ANBI-status hadden aangegeven dat over ANBI-zaken gecorrespondeerd moest worden met hun (Nederlandse) adviseur, kregen de brief zelf. De kans dat niet alle ANBI’s op de juiste wijze actie hebben ondernomen naar aanleiding van deze brief, lijkt mij daarom groot. Als de Belastingdienst ervoor kiest om rechtstreeks met buitenlandse ANBI’s te corresponderen, zou de dienst die correspondentie in het Engels moeten voeren.
c. contactgegevens
De ANBI moet haar post- of bezoekadres, dan wel haar telefoonnummer, dan wel haar e-mailadres op haar website plaatsen. De ANBI heeft dus een keuze om al deze informatie of slechts een van deze gegevens te plaatsen, hetgeen met name voor kleinere ANBI’s van belang is, omdat die niet altijd een eigen telefoonaansluiting of postadres hebben.
d. doelstelling
Volgens de toelichting moet de instelling kort en begrijpelijk haar doel, missie en bestaansreden verwoorden, opdat elke belanghebbende op eenvoudige wijze kan constateren of het beleidsplan overeenstemt met de doelstelling.
e. hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan is voldoende. Instellingen die onder een groepsbeschikking vallen, zoals kerkgenootschappen mogen verwijzen naar een gemeenschappelijk beleidsplan op hoofdlijnen.
f. bestuur en beloningsbeleid
De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders moeten worden gepubliceerd. Het gaat om het statutaire bestuur en niet om de leden van het orgaan van de ANBI dat het beleid bepaalt. De namen van bestuurders van kerkgenootschappen hoeven niet te worden gepubliceerd. Publicatie zou volgens de toelichting strijdig zijn met artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging verboden is. Vermelding van de namen van bestuurders van een kerkgenootschap zou volgens de toelichting feitelijk neerkomen op het opnemen van de geloofsovertuiging van die bestuurders, omdat deze in het grootste deel van de gevallen overeenkomt met de overtuiging van het kerkgenootschap. Naar mijn mening zou deze uitzondering daarom ook voor bestuurders van bepaalde andere ANBI’s moeten gelden, zoals instellingen voor homorechten (grote kans dat de bestuurders zelf ook homo zijn), politieke partijen en patiëntenplatforms. Deze uitzondering maakt de besluitgever echter ten onrechte niet, hetgeen veel nadeliger gevolgen voor deze bestuurders kan hebben bij een zoektocht naar een nieuwe baan of liefde dan dat iemands geloofsovertuiging bekend is. Als iets ooit op internet heeft gestaan, kan het altijd worden teruggevonden, ook als iemand al lang geen bestuurslid meer is. Naar mijn mening is daarom sprake van een niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling en inbreuk op de privacy van bestuurders.
De enige andere uitzondering die wordt gemaakt, is voor de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden. Hierbij wordt vooral aan vermogensfondsen gedacht. Vermoedelijk kan een bestuurder van een mensenrechtenorganisatie die gevaar loopt in het buitenland hier ook een beroep op doen. Voor bestuursleden van politieke partijen en patiëntenorganisaties die mogelijk een baan mislopen, omdat door de verplichte vermelding op internet hun politieke voorkeuren of mogelijke ziekten bekend zijn, vallen niet onder de uitzondering. Op dit punt maakt het UAWR dus een significante inbreuk op de privacy van bestuursleden.
g. actueel activiteitenverslag
De instelling moet volgens de toelichting ten minste jaarlijks verslag uitbrengen.
h. balans en staat van baten en lasten met toelichting
Fondswervende instellingen moeten een (samenvatting van de) balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting publiceren. Kerkgenootschappen en zuivere vermogensfondsen kunnen volstaan met de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met een toelichting. Zuivere vermogensfondsen zijn gedefinieerd als instellingen die geen geld of goederen werven onder derden en die het vermogen en de rendementen (nagenoeg) uitsluitend besteden aan haar algemeen nuttige doelstelling
Volgens de toelichting moet een betrouwbare staat van baten en lasten de kosten van beheer en van fondsenwerving, het totaal aan ontvangen donaties of ontvangsten uit nalatenschappen bevatten. Het is volgens de toelichting ook gebruikelijk dat de beloningen voor het personeel in de financiële verslaglegging zichtbaar worden gemaakt en nader worden toegelicht. Naar mijn mening wordt, als een dergelijke verantwoording in de op internet gepubliceerde jaarstukken is opgenomen, mede voldaan aan de beloningsbeleidseis en hoeft dit niet ook nog eens separaat op de website te worden gezet.
Deze informatie moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Op 1 januari 2014 moet de informatie over het voorlaatste volledige boekjaar vóór die datum op de website staan. Uiterlijk op 1 juli 2014 moet die informatie over het laatste volledige boekjaar openbaar zijn gemaakt.

2.2 Inwerkingtreding
Op 1 januari moeten alle ANBI’s hun gegevens op een website hebben staan. Kerkgenootschappen die onder een groepsbeschikking vallen, hoeven pas met ingang van1 januari 2016 aan de gewijzigde voorwaarden te voldoen.
De Belastingdienst kan volgens de toelichting met ANBI’s in oprichting of pas opgerichte ANBI’s een afspraak maken over de datum waarop zij voor de eerste keer gegevens online zetten. Deze instellingen zullen immers over het algemeen niet direct aan alle nieuwe publicatie-eisen kunnen voldoen. Dit betekent naar mijn mening ook dat het mogelijk blijft om met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting de ANBI-status te verkrijgen, ook als er op de datum van oprichting nog geen (gevulde) website is. Het zou goed zijn als de staatssecretaris hier snel meer duidelijkheid over geeft.

Interessante links

www.nalaten.nl
www.notaris.nl
www.mijnerfenisgoedgeregeld.nl

Geef Down De Toekomst is op zoek naar sponsoren

Alweer de 7e editie van het Geef Down De Toekomst voetbaltoernooi vindt plaats op zaterdag 26 mei 2018! Wilt u ook sponsor zijn? Volgt u dan de link hieronder. Sponsorpagina

Geef Down De Toekomst 2018!

De inschrijving is weer van start gegaan. Schrijf je in